Algemene voorwaarden JG Sound & Vision VOF

gevestigd aan de Anneville-laan 10, 4851 CC Ulvenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53027167, hierna tevens aangeduid als “JG Sound & Vision” 

 

Artikel 1 – Definities 

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • Afnemer: iedere natuurlijke of rechtsrechtspersoon, die met JG Sound & Vision een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie JG Sound & Vision een aanbieding doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die tussen JG Sound & Vision en Afnemer en of derden tot stand komt, alsook elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, waarbij JG Sound & Vision zich jegens Afnemer verbindt om  bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen, zoals – maar niet enkel – de levering van een Prestatie, een Dienst of een Zaak, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 
 • Prestaties: alle (rechts-)handelingen, waaronder de (af-)levering van Zaken en/of Diensten dan wel een deel daarvan, welke JG Sound & Vision op grond van de Overeenkomst verricht en waarbij een bepaalde inspanning vanuit JG Sound & Vision wordt verricht en geenszins op een – uiteindelijk – resultaat is gericht; 
 • Diensten: het verlenen van audio-, video-en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van onder andere theaterproducties, feesten, congressen, productpresentaties en evenementen, een en ander in de ruimste zin des woord, welke JG Sound & Vision op grond van de Overeenkomst verricht; 
 • Zaken: hard en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van de Overeenkomst kan zijn, in het licht van de bedrijfsactiviteiten van JG Sound & Vision; 
 • Locatie: de plaats(en) waar JG Sound & Vision de Prestatie op grond van de Overeenkomst dient te verrichten; 
 • Dagen: alle kalenderdagen; 
 • Werkdagen: alle Dagen van maandag tot en met vrijdag. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door JG Sound & Vision verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van JG Sound & Vision en Afnemer ter zake. 
 •  Afnemer staat JG Sound & Vision toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van JG Sound & Vision. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op JG Sound & Vision rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – geleverde Prestaties. 
 • Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden JG Sound & Vision enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen JG Sound & Vision en Afnemer zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
 • Indien en voor zover Afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van JG Sound & Vision, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat de toepasselijkheid van die andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten. 
 • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn of vernietigd mocht worden, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.  
 • Deze Algemene Voorwaarden is enkel in het Nederlands beschikbaar.  

 

Artikel 3 – Aanbiedingen 

 • Alle door JG Sound & Vision verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij geldig gedurende 30 Dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat. 
 • Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens – zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden – zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen. 
 • In aanbiedingen gaat JG Sound & Vision er vanuit dat alle Zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan JG Sound & Vision te worden opgegeven, opdat JG Sound & Vision daarmee – voor zover mogelijk – rekening kan houden. JG Sound & Vision zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en bijzondere en eisen door haar (JG Sound & Vision) rekening is gehouden. Wordt er derhalve niets over vermeld, dan dienen deze eisen en omstandigheden als niet overeengekomen te worden beschouwd.  
 • Aanbiedingen, alsmede door JG Sound & Vision (of in opdracht van JG Sound & Vision) vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen zijn eigendom van JG Sound & Vision en mogen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van JG Sound & Vision niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan een derde ter inzage worden verstrekt. 
 • JG Sound & Vision behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren. 

 

Artikel 4 – Overeenkomsten 

 • Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van JG Sound & Vision. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 Dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan JG Sound & Vision te retourneren. 
 • Indien de Overeenkomst ziet op de verhuur van Zaken en/of technisch personeel voor een reeks van producties, wordt geacht per productie een Overeenkomst met betrekking tot de voor die productie overeengekomen Diensten te zijn gesloten. 
 • Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen die door personeel van JG Sound & Vision en/of door JG Sound & Vision ingeschakelde derden zijn gedaan, JG Sound & Vision slechts binden indien deze toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van JG Sound & Vision voor akkoord zijn getekend. 
 • Indien partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvulling wensen van hetgeen is  overeengekomen, zal de uitvoering van de additionele Overeenkomst pas worden verricht nadat de aanvullende Overeenkomst is getekend. 

 

Artikel 5 – Annuleren Overeenkomst 

 • Annulering van de Overeenkomst door Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door JG Sound & Vision aan Afnemer in rekening worden gebracht, met een minimum van € …. 
 • Vindt annulering plaats binnen 15 Werkdagen vóór het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties, dan is Afnemer, naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats binnen 5 Werkdagen voor het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties dan is Afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. 
 • Aanvullend op de hiervoor genoemde bepalingen, is in geval van annulering is Afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die JG Sound & Vision uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan JG Sound & Vision te vergoeden. 

 

Artikel 6 – Levering en Levertijden 

 • De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 • JG Sound & Vision is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen. 
 • Indien Afnemer aan JG Sound & Vision nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van JG Sound & Vision door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn, is JG Sound & Vision gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer op te schorten, totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. JG Sound & Vision is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken, nadat zij de Afnemer daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en de Afnemer nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. JG Sound & Vision aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Afnemer lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst als hier bedoeld. 
 • JG Sound & Vision is bevoegd de Overeenkomst  geheel of gedeeltelijk na te komen door middel van (zaken van) derden. 

 

Artikel 7 – Meerwerk 

 • Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat JG Sound & Vision werkzaamheden dient te verrichten, is JG Sound & Vision bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan JG Sound & Vision redelijkerwijs had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan JG Sound & Vision kan worden toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten – naast de overeengekomen prijs – aan Afnemer in rekening te brengen. 
 • Op basis van het voorgaande is JG Sound & Vision tevens bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 8 – Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten 

 • Afnemer zal voor zijn rekening zorgdragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien JG Sound & Vision een aanvraag – ter zake het verkrijgen van toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing – verzorgt ten behoeve van Afnemer, is dit uitsluitend en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer. 
 • Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de Overeenkomst op JG Sound & Vision rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorgdragen voor correcte afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en JG Sound & Vision vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken. 
 • Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens JG Sound & Vision geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 

 

Artikel 9 – Locatie 

 • Indien de Overeenkomst strekt tot het verrichten van werkzaamheden buiten het bedrijf van JG Sound & Vision, dan dient Afnemer zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de Locatie. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor zover nodig, stelt Afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en steigers) aan JG Sound & Vision ter beschikking. Indien Afnemer hiervoor niet heeft gezorgd en JG Sound & Vision onverhoopt genoodzaakt is (om willen van tijd bijvoorbeeld) deze zelf te regelen, zullen deze kosten immer en volledig door JG Sound & Vision op Afnemer worden verhaald. Afnemer ziet er verder op toe dat JG Sound & Vision geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door) derden op de bewuste Locatie. 
 • Afnemer zal er tijdig voor zorgdragen dat JG Sound & Vision de Locatie met de door haar gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken via een deugdelijke, verharde en voldoende brede weg. 
 • Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van JG Sound & Vision zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van JG Sound & Vision, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het bepaalde in de Overeenkomst. 
 • Afnemer zal er voor zorgdragen dat JG Sound & Vision bij het uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, niet zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal Afnemer voor zijn rekening en risico tijdig zorgdragen voor voldoende assistentie en Security personeel. 
 • De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie, opdat JG Sound & Vision aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen. 
 • De inrichting van de Locatie – in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt – en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn dat JG Sound & Vision aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (JG Sound & Vision) bijzondere voorzieningen behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft te leveren. Voorts dient Afnemer te voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan Zaken van JG Sound & Vision. 
 • Afnemer zal er voor zorgdragen dat JG Sound & Vision direct na de overeengekomen tijd kan aanvangen met de afbouw van de door JG Sound & Vision verhuurde of ter beschikking gestelde Zaken. 
 • Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden op de Locatie ter beschikking gestelde Zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door JG Sound & Vision gebruikt voor rekening en risico van Afnemer. 
 • Afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van JG Sound & Vision betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst. 
 • Indien Afnemer de in dit artikel genoemde zorgplicht niet nakomt, is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval of er sprake is van door JG Sound & Vision te verrichten meerwerk zoals bepaald in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, dan wel dat er sprake is van overmacht, zoals bepaald in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.  

 

Artikel 10 – Aanvaarding en reclame 

 • Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde Zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk doch wel binnen 3 uur in geval van verhuur en 24 uur in geval van installatie en levering van zaken, schriftelijk aan JG Sound & Vision worden gemeld. Indien JG Sound & Vision niet terstond na levering van de Zaken een klacht van Afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken. 
 • Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van 3 uur in geval van verhuur en 24 uur  in geval van installatie en levering van zaken, na constatering te worden gemeld, zodat JG Sound & Vision in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer JG Sound & Vision niet binnen 48 uur na levering van de Zaken aan Afnemer, dan wel na aantoonbare constatering, een klacht van Afnemer heeft ontvangen, het gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat dit gebrek en/of defect na levering is ontstaan. 

 

Artikel 11 – Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde Zaken 

 • Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde Zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door JG Sound & Vision verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Afnemer dient bekend te zijn met de werking van de Zaken. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen aangenomen dat de door Afnemer gehuurde Zaken beantwoorden aan het doel waarvoor de Zaken worden gehuurd. Het voorgaande brengt – onder meer – met zich dat Afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt. 
 • Het is Afnemer behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JG Sound & Vision verboden gehuurde of ter beschikking gestelde Zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie. 
 • Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde Zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JG Sound & Vision. 
 • JG Sound & Vision heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer JG Sound & Vision of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde Zaken zich bevinden. 
 • Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde Zaken aan te brengen en/of deze Zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JG Sound & Vision. 

 

Artikel 12 – Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde Zaken en herstel oorspronkelijke staat 

 • Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde Zaken, in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan JG Sound & Vision teruggeven. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke JG Sound & Vision en/of een door haar ingeschakelde derde lijdt als gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze Zaken. 
 • Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde Zaken door JG Sound & Vision op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal Afnemer er voor zorgdragen dat JG Sound & Vision de toegang krijgt tot deze Locatie op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip. 
 • Het moment van teruggave is het moment waarop JG Sound & Vision alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde Zaken heeft ontvangen. Mocht deze datum later liggen dan de tussen partijen overeengekomen datum, dan worden hiervoor extra kosten bij Afnemer in rekening gebracht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van JG Sound & Vision. 
 • Indien JG Sound & Vision Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/of ter beschikking gestelde Zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze Zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat JG Sound & Vision deze Zaken aan Afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van Afnemer. 

 

Artikel 13 – Vergoeding en betalingen 

 • De in offertes, gedane aanbiedingen en in de gesloten Overeenkomsten opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in euro’s (€), exclusief BTW, exclusief reis- en verblijfskosten en de kosten die JG Sound & Vision maakt door eventuele inschakeling van derden. 
 • Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Opdrachtgever het tarief vermeerderd met omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.  
 • Indien niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, dient Afnemer de overeengekomen prijs – zonder korting of compensatie – à contant te betalen op het moment dat JG Sound & Vision aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. Uitstel van betaling wordt niet verleend. 
 • Indien is overeengekomen dat Afnemer de overeengekomen prijs na ontvangst van een factuur zal voldoen, dan dient Afnemer de prijs – zonder korting of een beroep op compensatie – te voldoen binnen 14 Dagen na factuurdatum. Uitstel van betaling wordt niet verleend. 
 • Verrekening door Afnemer van de door JG Sound & Vision gefactureerde bedragen met een door Afnemer gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Afnemer in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij JG Sound & Vision de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld en JG Sound & Vision uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend tot verrekening van die specifieke vorderingen over en weer, over te gaan. 
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer – zonder voorafgaande ingebrekestelling –, van rechtswege in verzuim en is Afnemer over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119(a) BW, vermeerderd met 1,5% verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden. Voor zover in rechte vast mocht komen te staan dat Afnemer niet de wettelijke handelsrente is verschuldigd, is zij aan JG Sound & Vision de wettelijke rente verschuldigd. 
 • Indien Afnemer niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in dit artikel genoemde termijn(en) te voldoen, verzoekt Afnemer voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien JG Sound & Vision instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de Afnemer te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct en in zijn geheel opeisbaar wordt. 
 • Indien Afnemer in verzuim is – en eventueel ook nadat verzuim is ingetreden doordat JG Sound & Vision haar in gebreke heeft gesteld – en nalatig blijft om de openstaande bedragen aan JG Sound & Vision te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, tevens gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer (buitengerechtelijke kosten). De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00. 
 • Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door JG Sound & Vision zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en). De gemaakte kosten worden berekend naar het afgesproken of gebruikelijke uurtatief van € 75,00 exclusief BTW van JG Sound & Vision. 
 • Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde kosten vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de vordering(en), waarbij eerst de oudste vordering zal worden voldaan, enzovoorts totdat de kortst lopende vordering is voldaan.. Dat is niet anders indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.   

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud  

 • Alle aan Afnemer geleverde zaken uit hoofde van verkoop blijven eigendom van JG Sound & Vision totdat alle bedragen die Afnemer op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan JG Sound & Vision zijn voldaan. Voordat de betaling is ontvangen door JG Sound & Vision is Afnemer derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen, met uitzondering van die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. Een Afnemer die derhalve als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan een eigendomsvoorbehoud van JG Sound & Vision mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en door hem een Eigendomsvoorbehoud wordt overeengekomen met zijn koper. Rechten worden in voorkomende gevallen aan Afnemer verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. 
 • Totdat de volledige betaling aan JG Sound & Vision heeft plaatsgevonden is Afnemer verplicht de zaken tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Afnemer verplicht op eerste verzoek van JG Sound & Vision ten behoeve van haar alle aanspraken van Afnemer op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan JG Sound & Vision te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties. 
 • Afnemer verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan JG Sound & Vision ter beschikking te stellen en verleent reeds nu hierbij machtiging aan de door JG Sound & Vision aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die zaken mee te nemen. 
 • JG Sound & Vision kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, zaken, Programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een eventuele bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat Afnemer alle aan JG Sound & Vision verschuldigde bedragen heeft voldaan. 
 • De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor JG Sound & Vision gunstigere bepalingen bevat. 

 

Artikel 15 – Overmacht 

 • In geval van overmacht is JG Sound & Vision gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Afnemer enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (JG Sound & Vision) aanhangig kan maken. 
 • Als overmacht aan de zijde van JG Sound & Vision wordt aangemerkt, elke van de wil van JG Sound & Vision onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van JG Sound & Vision niet kan worden gevraagd. 
 • Omstandigheden kunnen onder meer zijn: 
 • stakingen zijdens de werknemers van JG Sound & Vision dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; 
 • ziekte van werknemers van JG Sound & Vision dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden; 
 • maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan JG Sound & Vision is gebonden; 
 • niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen; 
 • ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen; 
 • het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen. Zoals aangegeven dient Afnemer hiervoor zelf zorg te dragen; 
 • (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van JG Sound & Vision; 
 • diefstal van materialen benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst; 
 • alsmede alle overige omstandigheden die JG Sound & Vision beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van JG Sound & Vision komen. 
 • In geval van overmacht heeft JG Sound & Vision het recht alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde Zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen. 

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid en verzekering 

 • Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Zaken onder zich heeft die door JG Sound & Vision aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – vanaf het moment dat door JG Sound & Vision aan hem Zaken zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze Zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze Zaken, alsook alle gevolgschade die daaruit voortvloeit voor JG Sound & Vision, waaronder mede wordt verstaan alle te maken kosten om de schade te herstellen. 
 • Afnemer is – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Zaken onder zich heeft die door JG Sound & Vision aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – voorts aansprakelijk voor alle door JG Sound & Vision en/of derden geleden schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze Zaken en welke is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop JG Sound & Vision de Zaken aan Afnemer heeft geleverd en het moment waarop Afnemer deze Zaken aan JG Sound & Vision heeft terug geleverd, alsook alle gevolgschade die daaruit voortvloeit voor JG Sound & Vision, waaronder mede wordt verstaan alle te maken kosten om de schade te herstellen. 
 • Afnemer zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Zaken onder zich heeft die door JG Sound & Vision aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – in geval van diefstal, verlies of schade aan de Zaken welke door JG Sound & Vision aan hem zijn geleverd, hiervan direct althans binnen 24 uur na constatering hiervan, melding maken aan JG Sound & Vision. Tevens zal Afnemer in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Afnemer dient JG Sound & Vision een kopie van deze aangifte te verstrekken. 
 • Afnemer dient – indien hij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Zaken onder zich heeft die door JG Sound & Vision aan hem zijn verhuurd dan wel anderszins ter beschikking zijn gesteld – ervoor zorg te dragen dat alle door JG Sound & Vision aan hem geleverde Zaken adequaat zijn verzekerd – tegen alle denkbare risico’s – gedurende de periode dat hij de beschikking heeft over de geleverde Zaken. Op verzoek van JG Sound & Vision dient Afnemer JG Sound & Vision een kopie van de polis en polisvoorwaarden te verstrekken. 
 • Indien JG Sound & Vision Zaken heeft gehuurd van derden teneinde aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, en zij deze Zaken aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan vrijwaart Afnemer JG Sound & Vision voor aanspraken van deze derden die verband houden met schade aan deze Zaken, dan wel schade veroorzaakt met deze Zaken, en welke schade is ontstaan in de periode dat Afnemer de Zaken van deze derden onder zich had. 
 • Indien JG Sound & Vision aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van JG Sound & Vision beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JG Sound & Vision wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig concreet geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is iedere aansprakelijkheid van JG Sound & Vision beperkt tot ten hoogste het bedrag, dat voor de werkzaamheden in het desbetreffende project in verband waarmee de schade is ontstaan door de opdrachtgever aan JG Sound & Vision is betaald gedurende de laatste 12 (twaalf) kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht is gewerkt, met een maximum van € 7.500,00 
 • JG Sound & Vision is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade. 
 • Onverminderd de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is JG Sound & Vision niet aansprakelijk voor schade:  
 • Die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, tenzij die derde door JG Sound & Vision bij de Overeenkomst is betrokken en Afnemer aantoont dat JG Sound & Vision bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld; 
 • die het gevolg is van aan JG Sound & Vision verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor JG Sound & Vision zonder meer duidelijk had kunnen zijn en JG Sound & Vision nagelaten heeft Afnemer van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen. 
 • Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de Overeenkomst geen rechten ontlenen. De Afnemer vrijwaart JG Sound & Vision tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door JG Sound & Vision ten behoeve van Afnemer uitgevoerde Overeenkomst. 
 • JG Sound & Vision is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.  
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van JG Sound & Vision strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van JG Sound & Vision. 
 • Onverminderd hetgeen in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is bepaald, vervallen alle aanspraken van de Afnemer zes weken na het moment waarop de Overeenkomst is geëindigd.  

 

Artikel 17 – Verzuim en ontbinding 

 • Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met JG Sound & Vision gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is JG Sound & Vision gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat JG Sound & Vision tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de JG Sound & Vision verder toekomende rechten. 
 • Indien Afnemer in verzuim is, is hij aan JG Sound & Vision verschuldigd de wettelijke rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die JG Sound & Vision redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Afnemer vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW. 
 • In geval van beslag op (een deel van) het vermogen / goederen van de Afnemer wordt gesteld of hij anderszins het beheer en / of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Afnemer in liquidatie verkeert of wordt ontbonden of – het bedrijf van – Afnemer stil wordt gelegd, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, danwel – indien Afnemer een natuurlijk persoon is –  op de Afnemer de schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, de Afnemer onder curatele wordt gesteld,  zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege ontbonden zijn, tenzij JG Sound & Vision Afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval JG Sound & Vision zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de JG Sound & Vision verder toekomende rechten. 
 • JG Sound & Vision heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Afnemer sprake is van blijvende overmacht. Afnemer zal alsdan alle door JG Sound & Vision gemaakte en nog te maken kosten aan JG Sound & Vision vergoeden. 
 • In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van JG Sound & Vision op Afnemer onmiddellijk opeisbaar en is Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven Zaken. 
 • Afnemer dient JG Sound & Vision onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan JG Sound & Vision toebehoren en welke Afnemer in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. 
 • Afnemer dient in geval hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op hem de schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn vermogen / goederen wordt gesteld of hij anderszins het beheer en / of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Afnemer – indien deze een rechtspersoon is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden, direct JG Sound & Vision hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van JG Sound & Vision. 

 

Artikel 18 – Rechtskeuze en bevoegde rechter 

 • De rechtsverhouding tussen JG Sound & Vision en Afnemer wordt beheerst door Nederlands recht. 
 • Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland – West Brabant, bij de rechtbank te Breda, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van JG Sound & Vision om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.