Privacybeleid JG Sound & Vision VOF

Dit is het privacybeleid van de vennootschap onder firma JG Sound & Vision (kvk nummer 53027167).
JG Sound & Vision verhuurt en bedient professionele licht-, geluid en videoapparatuur én verkoopt, levert, installeert en onderhoudt audiovisuele apparatuur. 

Dit privacybeleid verschaft informatie over hoe we de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website en onze dienstverlening, verzamelen, gebruiken, bewaren, beveiligen en openbaar maken (verwerken). Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, veilig en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. JG Sound & Vision zorgt er voor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en gaat zorgvuldig met uw gegevens om.  

Dit privacybeleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid kunt u vinden op www.jgsound.nl. JG Sound & Vision raadt u aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt de laatste datum van wijziging aangegeven.  

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens van gebruikers van onze website en onze diensten, die JG Sound & Vision verwerkt. Hieronder vallen zowel persoonsgegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld de klantenservice, als gegevens die online worden verzameld door marketingcampagnes, advertentiecookies op onze website, onze “branded” webpagina’s, op platforms van derden en onze mobiele applicaties. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van andere websites. Dit privacybeleid maakt tevens deel uit van onze algemene voorwaarden.  

 

Op welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens mogen alleen door ons verwerkt worden als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De door JG Sound & Vision te verwerken persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG.  

 • Met uw toestemming; 
 • Voor de uitvoering van de met JG Sound & Vision aangegane overeenkomst.  

 

Uw toestemming 

Door gebruik te maken van onze website of door op andere wijze persoonsgegevens aan JG Sound & Vision te verstrekken (online danwel offline), stemt u er uitdrukkelijk mee in dat JG Sound & Vision uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. 

JG Sound & Vision zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of delen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Veelal zullen wij hierbij uw toestemming vragen, maar soms zijn er andere gronden die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens van gevoelige aard als bedoeld in de AVG (bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gegevens over gezondheid, betreffende strafrechtelijke veroordelingen, van financiële of economische aard etc. blijken), zullen wij steeds uw expliciete toestemming vragen. U bent niet verplicht om dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit dat niet te doen, dan kan dat onze dienstverlening beperken. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens? 

JG Sound & Vision is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. JG Sound & Vision verwerkt persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). 

 

Welke gegevens verwerken wij? 

Alle informatie waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is en die wij nodig hebben om onze diensten te leveren. Dit zijn de volgende gegevens.  

 • Naam 
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Identiteitsbewijs 
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die nodig zijn ter verificatie van uw persoon in het kader van de geldende wet- en regelgeving om onze diensten aan u te verlenen 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?  

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn dan wel niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, verwerkt en vastgelegd. Ter nakoming van de administratie- en identificatieverplichtingen bedraagt de verwerkingsduur 7 jaar. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te voorkomen. 

 

Met wie delen wij uw gegevens? 

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen zijn: 

 • Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 
 • Om onze dienstverlening uit te voeren (derden als leveranciers).
 • Om door derden bijeenkomsten (mede) te laten organiseren. 

Met deze derden, waaronder onze leveranciers, zijn wij een verwerkersovereenkomst aangegaan in het kader van de AVG. Zij zijn derhalve ook verplicht de persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. 

Tot slot maken wij ook gebruik van Google Analytics. Uw IP-adres wordt echter geanonimiseerd en wij delen geen persoonsgegevens met Google. 

 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Uw verzoek zal op grond van de wet worden beoordeeld en indien mogelijk zal daaraan tegemoet worden gekomen. Mocht u klachten hebben over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.